Datum: 14. 4. 2020
Številka; 60303-8/2020/1

Izbirni predmeti za učence 7., 8. in 9. razreda v šolskem letu 2020/21

Spoštovani učenci in starši!

Vaš otrok izbere glede na svoje interese v 7., 8. in 9. razredu dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo starši. To pomeni, da ne izbira dveh ali treh predmetov, ampak dve oziroma tri ure tedensko.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu svojega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom.  V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

Učenec lahko izbira različne predmete. Izbirni predmeti so lahko:

  • enoletni (trajajo samo eno leto in jih učenec v naslednjih letih ne more ponovno izbrati),
  • enoletni, vezani na razred,
  • triletni, lahko tudi krajši.

Izbrani predmeti so del učenčevega urnika. Namenjena jim je ena ura tedensko, razen drugemu tujemu jeziku, ki sta mu namenjeni dve uri na teden. Za vse izbrane izbirne predmete se ocene vpišejo v spričevalo.

Izbirne predmete, ki jih ponuja naša šola učencem, bo vsak učenec razvrstil po svojih željah. Vsebina posameznih predmetov je predstavljena na šolski spletni strani.

Izbirne predmete, ki jih učenec izbere ob prijavi, mora obiskovati vse leto kot reden pouk. Med šolskim letom obiskovanja izbirnega predmeta ne more prekiniti.

Pri odločitvi vam lahko pomagajo učitelji izbirnih predmetov, ki so vam na voljo za vse informacije po e-pošti.

Izidor Selak,
ravnatelj

 

Obvezni izbirni predmeti:

7. razred 8. razred 9. razred

Likovno snovanje: LS 1 – Prelog

Nemščina:  NI 1 – Oblak M. (2 uri)

Francoščina: FI1 – Uršič (2 uri)

Sodobna priprava hrane: SPH – Bradeško

Urejanje besedil:  UBE – Mezeg Drmota

Šport za sprostitev:  ŠSP – šp. pedagogi

Obdelava gradiv – les:  OGL – Podobnik

Sonce, Luna in Zemlja:   SLZ – Krmelj K.

Filmska vzgoja: FVZ – Mihalič Stržinar

Likovno snovanje:  LS 2 – Prelog

Nemščina:   NI 2 – Oblak M. (2 uri)

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami: VPNDN – Oblak M.

Multimedija:  MME – Mezeg Drmota

Šport za zdravje: ŠZZ – šp. pedagogi

Filmska vzgoja: FVZ – Mihalič Stržinar

Likovno snovanje:  LS 3 – Prelog

Nemščina:  NI 3 – Oblak M. (2 uri)

Francoščina: FI3 – Uršič (2 uri)

Starinski in družabni plesi:  SDP – Oblak Vehar

Računalniška omrežja:  ROM – Mezeg Drmota

Izbirni šport košarka: IŠPK – Trček

Izbirni šport nogomet: IŠPN – Pečelin

Izbrani šport odbojka:  IŠPO – Oblak Vehar

Retorika: RET – Dolenc

Filmska vzgoja: FVZ – Mihalič Stržinar

(Skupno 715 obiskov, današnjih obiskov 1)