USTANOVITELJ

Ustanovitelj naše šole je Občina Gorenja vas – Poljane
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

NAŠ ŠOLSKI OKOLIŠ (Uradni list RS, št. 60/07)

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas je zapisano, da zavod z svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju šolskega okoliša, ki zajema naslednja naselja:

območje MATIČNE ŠOLE od 1. do 9. razreda:

Bačne, Brebovnico, Čabrače, Debeni, Dobravšce, Dolenjo Dobravo, Dolenjo Ravan, Dolenjo Žetino (hišne št. od 11 do 16 – prostorski okoliš št. 0039), Dolge Njive, Fužine, Goli Vrh, Gorenja Dobrava, Gorenja vas, Hlavče Njive, Hotavlje, Hobovše pri Stari Oselici (hišne št. od 4 do 10 in od 20 do 22 – prostorski okoliš št. 0019), Jelovica, Javorjev Dol, Kladje, Kopačnica, Krnice pri Novakih, Lajše, Laniše, Laze, Leskovica, Lučine, Nova Oselica, Podgora, Podjelovo Brdo ( razen hišnih št. 27 in 28 – prostorski okoliš št. 0047),  Prelesje, Robidnica, Sovodenj, Srednje Brdo, Stara Oselica (hišne št. od 1 do 18a, od 65 do 70, 74 – prostorski okoliš št. 0020, 0091), Studor, Suša, Todraž, Trebija, Volaka, Zadobje (hišne št. od 1 do 16, 20 in 22 – prostorski okoliš št. 0077), Žirovski Vrh Sv. Antona in Žirovski Vrh Sv. Urbana.

območje podružnične šole LUČINE od 1. do 5. razreda

Dolge Njive, Goli Vrh, Lučine, Prelesje, Zadobje (hišne št. od 1 do 16, 20 in 22 – prostorski okoliš št. 0077).

območje podružnične šole SOVODENJ od 1. do 5. razreda

Hobovše pri Stari Oselici (hišne št. od 4 do 10 in od 20 do 22 – prostorski okoliš št. 0019), Javorjev Dol, Laniše, Nova Oselica, Podjelovo Brdo razen hišnih št. 27 in 28 – prostorski okoliš št. 0047), Sovodenj, Stara Oselica (hišne št. od 1 do 18a, od 65 do 70, 74 – prostorski okoliš št. 0020, 0091).

Matična šola je osnovna šola Gorenja vas, kjer je sedež zavoda. V matični šoli se vpisuje otroke v osnovno šolo ter dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za celoten zavod. Otroci pa so v matično ali podružnično šolo vključeni v skladu s šolskimi okoliši oziroma območji podružničnih šol.

Starši lahko prepišejo otroka v šolo zunaj svojega šolskega okoliša, če šola, v katero so vpisani, in šola, v katero želijo starši prepisati otroka, s tem soglaša.

ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE

  Število oddelkov Število otrok Vodja
Matična šola v Gorenji vasi 23 oddelkov 530 Nataša Grom
Podružnična šola Lučine 3 oddelki 29 Martina Jelovčan
Podružnična šola Sovodenj 3 oddelki 45 Jelka Čadež
SKUPAJ
OŠ IVANA TAVČARJA
29 oddelkov 604 Nataša Grom
Vrtec Zala Gorenja vas 6 oddelkov 105 Petra Homec
Enota Dobrava 4 oddelki 78 Branka Pavkovič
Enota Lučine 1 oddelek 17 Tina Matanovič
Enota Sovodenj 2 oddelka 36 Špela Knafelj Borovič
SKUPAJ VRTEC 13 oddelkov 236 Petra Homec

UPRAVLJANJE ŠOLE

Pedagoški vodja in posvetovalni organ šole je ravnatelj.

Poleg ravnatelja je organ šole tudi svet zavoda.

Predstavnike staršev v svet zavoda voli svet staršev. Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev vsakega posameznega oddelka in je organiziran za uresničevanje interesov staršev v šoli.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Kadar otrok sam ni kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali učitelji, sta na šoli socialni delavki Anja Podobnik, Lucija Tomc in pedagoginja Marija Jurjevič. Obiščete jih lahko vsak dan v dopoldanskem času in v času govorilnih ur. Pisarni imata v novem delu šole.

Pedagoginja vodi tudi akcijo poklicnega informiranja in svetovanja za učence 8. in 9. razreda in pomaga pri vpisu v srednje šole.

Za pomoč ju poiščite tudi starši, ki naletite na takšne ali drugačne stiske pri vzgoji otrok, zlasti pri razumevanju najstniških težav. V ta namen vsako leto organizirata predavanja za starše, kjer je najbolj pogosta tema prav vzgoja otrok in problemi staršev z odraščajočimi mladostniki.

Socialna delavka se z malimi šolarji in njihovimi starši sreča že pri vpisu v šolo. Zbira podatke o otrokovi zrelosti in oblikuje oddelke 1. razreda. Nanjo se lahko obrnete tudi, kadar imate materialne težave in želite imeti brezplačno ali znižano malico.

DENARNE ZADEVE
Denarne zadeve lahko urejate od ponedeljka do petka od 8.00 do 12.00. Računovodstvo vodi Mojca Novak, blagajničarka pa je Milena Kavčič. Šolske malice in kosila starši plačujejo s položnicami.

(Skupno 2.677 obiskov, današnjih obiskov 1)