Seznam zbirk osebnih podatkov:

1. Kadrovska evidenca

2. Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah

3. Zbirka podatkov o gibalnih in morfoloških značilnostih učencev

4. Zbirka osebnih podatkov o otrocih za vpis v osnovno šolo – evidenca šoloobveznih otrok

5. Evidenca plač in drugih osebnih prejemkov ter drugih izplačil v zvezi z delom

6. Zbirka podatkov o članih organov zavoda

7. Evidenca o poškodbah pri delu

8. Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

9. Zbirka osebnih podatkov v postopku ugotavljanja pripravljenosti otroka za vstop v osnovno šolo

10. Zbirka podatkov o vpisanih otrocih v šolsko dokumentacijo – podatki o učencih

Naziv zbirke osebnih podatkov:

1.Kadrovska evidenca

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Delavci zavoda, delavci, ki delajo po pogodbah o delu, delavci, ki delajo po avtorskih pogodbah, delavci, ki delajo preko študentskega servisa.

Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

Evidenca o delovnih razmerjih: ime in priimek delavca, zakonski stan, matična številka, davčna številka, telefonska številka, elektronski naslov, datum in kraj rojstva (kraj, občina, država, narodnost, državljanstvo), naslov stalnega, in če je začasnega bivališča, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, datum sklenitve delovnega razmerja, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja, poskusno delo, podatki o invalidnosti, napredovanje delavca, podatki o delu delavca in ukrepih iz dela, podatki o delu preko programa javnih del, podatki o sorodnikih, če so zavarovani po delavcu (ime in priimek, sorodstveno razmerje, matična številka, davčna številka), datum prenehanja delovnega razmerja; Evidenca o delu po pogodbah o delu, avtorskih pogodbah, delu preko študentskega servisa: ime in priimek, matična številka, davčna številka, banka in številka osebnega računa, stalno, in če je začasno bivališče, število ur dela, podatki o vrsti dela.

Namen obdelave:

Podatki se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo v zvezi s sklenitvijo delovnega razmerja, pravicami in obveznostmi delavca, ukrepi v zvezi z delom in iz dela; podatki se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo v zvezi z delom po pogodbah o delu, avtorskih pogodbah in v zvezi z delom preko študentskega servisa.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

Ravnatelj, pomočnik ravnatelja, tajnica ravnatelja, računovodja in računalnikar, kadar to zahteva narava dela; zaupnik reprezentativnega sindikata v zavodu ob prisotnosti ali s pisnim dovoljenjem delavca; podatki o sklenjenih avtorskih pogodbah se posredujejo Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje; podatki o delu preko študentskega servisa se posreduje davčni upravi in Republiškemu inšpektoratu za delo.

Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravno podlago iznosa:

Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Zbirka osebnih podatkov se hrani v zaklenjeni in primerno zavarovani omari v tajništvu zavoda. Podatki se lahko vodijo ročno in računalniško. V primeru, da se podatki vodijo s pomočjo računalniških programov, morajo biti le-ti varovani z vhodno kodo. Prostor, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter strojna in aplikativna programska oprema, ki je namenjena za obdelavo osebnih podatkov, mora biti varovan z organizacijskimi, fizičnimi in logično-tehničnimi ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo dostop do podatkov. Dostop v prostor, kjer se hrani zbirka osebnih podatkov je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja ravnatelja zavoda. Ključ pisarne tajništva zavoda se uporablja in hrani v skladu s hišnim redom. Prostor ne sme biti nenadzorovan in se mora zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki ga nadzorujejo. V prostoru, ki je namenjen poslovanju s strankami, morajo biti nosilci podatkov in računalniški prikazovalniki nameščeni tako, da stranke nimajo vpogleda vanje. V primeru, da se dokumenti, ki vsebujejo osebne podatke pošiljajo po pošti, mora biti pošta poslana priporočeno. Če se podatki posredujejo preko elektronske pošte, morajo biti varovani z avtorizacijsko kodo, ki nepooblaščenim onemogoča dostop do podatkov. Zunanji sodelavci lahko inštalirajo in vzdržujejo strojno in programsko opremo, ki je namenjena za obdelavo osebnih podatkov, le pod nadzorom pooblaščenega delavca. Popravljanje, spreminjanje in dopolnjevanje sistemske in aplikativne programske opreme je dovoljeno samo na podlagi odobritve ravnatelja. Sistemsko in aplikativno programsko opremo lahko popravljajo, spreminjajo in dopolnjujejo samo računalnikar zavoda ali zunanji izvajalci, ki imajo z zavodom sklenjeno pogodbo.
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas.

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov:

Naziv zbirke osebnih podatkov:

2. Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Učenci vključeni v Osnovno šolo Ivana Tavčarja Gorenja vas; starši oziroma zakoniti zastopniki učencev

Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

Podatki o učencih: ime in priimek, EMŠO, spol, datum, kraj in država rojstva, naslov bivališča, državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za delo z učencem; podatki o starših oziroma zakonitih zastopnikih: ime in priimek, naslov bivališča, telefonska številka na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli; podatki o napredovanju učenca, izdanih spričevalih in drugih listinah.

Namen obdelave:

Podatki se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za potrebe obveznega osnovnošolskega izobraževanja.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

Ravnatelj, pomočnik ravnatelja, šolska svetovalna služba in razredniki, ostali delavci pa le v primeru, ko jih za to pooblasti ravnatelj; podatki se posredujejo ministrstvu, pristojnemu za vzgojo in izobraževanje za izvajanje z zakonom določenih nalog.

Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravno podlago iznosa:

Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Zbirka osebnih podatkov se hrani v zaklenjeni in primerno zavarovani omari v pisarni tajništva zavoda, zbornici, kabinetih razrednikov in arhivu zavoda. Podatki se lahko vodijo ročno in računalniško. V primeru, da se podatki vodijo s pomočjo računalniških programov, morajo biti le-ti varovani z vhodno kodo. Dokumentacija v papirni obliki se hrani tako, da je razvrščena pregledno ter na način, da do nje nimajo dostopa nepooblaščene osebe. Redovalnice in dnevniki so shranjeni v zaklenjeni omari v zbornici. Vse omare v katerih se nahajajo osebni podatki so dolžni pooblaščeni delavci zaklepati. Za varnost prenosa dnevnika in redovalnice iz razreda v razred in v zbornico so odgovorni učitelji. Učenci ne smejo fizično razpolagati z redovalnico in dnevnikom. Prostori, kjer se nahaja dokumentacija z osebnimi podatki, morajo biti ob odsotnosti delavcev vedno zaklenjeni. Ključe od zavarovanih omar imajo samo pooblaščeni delavci, ki jih določi ravnatelj. Dokumentacija se hrani v zaklenjenih omarah tako, da so dokumenti varni pred zunanjim uničenjem. Prostor, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter strojna in aplikativna programska oprema, ki je namenjena za obdelavo osebnih podatkov, mora biti varovan z organizacijskimi, fizičnimi in logično-tehničnimi ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo dostop do podatkov. Dostop v prostor, kjer se hrani zbirka osebnih podatkov je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja ravnatelja zavoda. Ključ varovanega prostora se uporablja in hrani v skladu s hišnim redom. Prostor ne sme biti nenadzorovan in se mora zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki ga nadzorujejo. Dokumentacija se ne sme odnašati iz šolskih prostorov. Za nadzor je odgovoren ravnatelj. Vsa evidenca ali dokumentacija v elektronski obliki se hrani s pomočjo informacijsko telekomunikacijske opreme, ki zagotavlja, da so podatki dosegljivi in primerni za kasnejšo uporabo, in shranjeni v obliki, v kateri so bili oblikovani, poslani ali prejeti, ali v kakšni drugi obliki, ki verodostojno predstavlja oblikovane, poslane ali prejete podatke. V kolikor se osebni podatki pošiljajo po pošti, mora biti le-ta poslana priporočeno. Če se podatki posredujejo preko elektronske pošte morajo biti varovani z avtorizacijskim geslom, ki nepooblaščenim onemogoča dostop do podatkov. Popravljanje, spreminjanje in dopolnjevanje sistemske in aplikativne programske opreme je dovoljeno samo na podlagi odobritve ravnatelja. Sistemsko in aplikativno programsko opremo lahko popravljajo, spreminjajo in dopolnjujejo samo računalnikar zavoda ali zunanji izvajalci, ki imajo z zavodom sklenjeno pogodbo.
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas.

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

Ni podatka.

Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov:

Ni podatka.

Naziv zbirke osebnih podatkov:

3. Zbirka podatkov o gibalnih in morfoloških značilnostih učencev

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Učenci vključeni v Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas.

Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

Podatki o učencih: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, naslov bivališča, državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za delo z učencem; podatki o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učenca, ki se nanašajo na telesno višino, voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju.

Namen obdelave:

Podatki se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo:
– za ugotavljanje trendov sprememb telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti učencev na nacionalni ravni kot strokovna pomoč pri oblikovanju nadaljnje strategije razvoja športne vzgoje na vzgojno-izobraževalnem področju in širše;
– svetovanje o telesnem in gibalnem razvoju učencev, na podlagi katerega lahko učenci, ki to želijo, sami ali s pomočjo strokovnjakov ocenijo raven svojih gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti, si oblikujejo svoje programe vadbe ter dobijo nasvet o vključevanju v različne športne dejavnosti.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

Ravnatelj, pomočnik ravnatelja, učitelji športne vzgoje, šolska svetovalna služba in razredniki razredne stopnje; podatki se posredujejo ministrstvu, pristojnemu za vzgojo in izobraževanje za izvajanje z zakonom določenih nalog.

Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravno podlago iznosa:

Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Zbirka osebnih podatkov se hrani v zaklenjeni in primerno zavarovani omari v kabinetu športne vzgoje in tajništvu zavoda. Podatki se lahko vodijo ročno in računalniško. V primeru, da se podatki vodijo s pomočjo računalniških programov, morajo biti le-ti varovani z vhodno kodo. Dokumentacija v papirni obliki se hrani tako, da je razvrščena pregledno ter na način, da do nje nimajo dostopa nepooblaščene osebe. Ključe od zavarovanih omar imajo samo pooblaščeni delavci, ki jih določi ravnatelj. Dokumentacija se hrani v zaklenjenih omarah tako, da so dokumenti varni pred zunanjim uničenjem. Prostor, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter strojna in aplikativna programska oprema, ki je namenjena za obdelavo osebnih podatkov, mora biti varovan z organizacijskimi, fizičnimi in logično-tehničnimi ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo dostop do podatkov. Dostop v prostor, kjer se hrani zbirka osebnih podatkov je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja ravnatelja zavoda. Ključ varovanega prostora se uporablja in hrani v skladu s hišnim redom. Prostor ne sme biti nenadzorovan in se mora zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki ga nadzorujejo. Dokumentacija se ne sme odnašati iz šolskih prostorov. Za nadzor je odgovoren ravnatelj. Vsa evidenca ali dokumentacija v elektronski obliki se hrani s pomočjo informacijsko telekomunikacijske opreme, ki zagotavlja, da so podatki dosegljivi in primerni za kasnejšo uporabo, in shranjeni v obliki, v kateri so bili oblikovani, poslani ali prejeti, ali v kakšni drugi obliki, ki verodostojno predstavlja oblikovane, poslane ali prejete podatke. V kolikor se osebni podatki pošiljajo po pošti, mora biti le-ta poslana priporočeno. Če se podatki posredujejo preko elektronske pošte morajo biti varovani z avtorizacijskim geslom, ki nepooblaščenim onemogoča dostop do podatkov. Popravljanje, spreminjanje in dopolnjevanje sistemske in aplikativne programske opreme je dovoljeno samo na podlagi odobritve ravnatelja. Sistemsko in aplikativno programsko opremo lahko popravljajo, spreminjajo in dopolnjujejo samo računalnikar zavoda ali zunanji izvajalci, ki imajo z zavodom sklenjeno pogodbo.
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v Osnovni šoli Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas.

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

Ni podatka.

Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov:

Ni podatka.

Naziv zbirke osebnih podatkov:

4. Zbirka osebnih podatkov o otrocih za vpis v osnovno šolo – evidenca šoloobveznih otrok

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Otroci, predvideni za vpis v osnovno šolo; starši oziroma zakoniti zastopniki otrok

Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

Podatki o otrocih: ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, naslov bivališča; podatki o starših oziroma zakonitih zastopnikih: ime in priimek, naslov bivališča.

Namen obdelave:

Podatki se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za potrebe vzpostavitve evidence šoloobveznih otrok.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

Ravnatelj, pomočnik ravnatelja, šolska svetovalna delavca, tajnica zavoda, kadar to zahteva narava dela; podatki se posredujejo ministrstvu, pristojnemu za vzgojo in izobraževanje za izvajanje z zakonom določenih nalog.

Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravno podlago iznosa:

Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Zbirka osebnih podatkov se hrani v zaklenjeni in primerno zavarovani omari v pisarni šolske svetovalne službe. Podatki se lahko vodijo ročno in računalniško. V primeru, da se podatki vodijo s pomočjo računalniških programov, morajo biti le-ti varovani z vhodno kodo. Prostor, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter strojna in aplikativna programska oprema, ki je namenjena za obdelavo osebnih podatkov, mora biti varovan z organizacijskimi, fizičnimi in logično-tehničnimi ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo dostop do podatkov. Dostop v prostor, kjer se hrani zbirka osebnih podatkov je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja ravnatelja zavoda. Ključ varovanega prostora se uporablja in hrani v skladu s hišnim redom. Prostor ne sme biti nenadzorovan in se mora zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki ga nadzorujejo. Dokumentacija se ne sme odnašati iz šolskih prostorov. Za nadzor je odgovoren ravnatelj. Vsa evidenca ali dokumentacija v elektronski obliki se hrani s pomočjo informacijsko telekomunikacijske opreme, ki zagotavlja, da so podatki dosegljivi in primerni za kasnejšo uporabo, in shranjeni v obliki, v kateri so bili oblikovani, poslani ali prejeti, ali v kakšni drugi obliki, ki verodostojno predstavlja oblikovane, poslane ali prejete podatke. V kolikor se osebni podatki pošiljajo po pošti, mora biti le-ta poslana priporočeno. Če se podatki posredujejo preko elektronske pošte morajo biti varovani z avtorizacijskim geslom, ki nepooblaščenim onemogoča dostop do podatkov. Popravljanje, spreminjanje in dopolnjevanje sistemske in aplikativne programske opreme je dovoljeno samo na podlagi odobritve ravnatelja. Sistemsko in aplikativno programsko opremo lahko popravljajo, spreminjajo in dopolnjujejo samo računalnikar zavoda ali zunanji izvajalci, ki imajo z zavodom sklenjeno pogodbo.
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas.

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

V primeru, da starši oziroma zakoniti zastopnik otroka nima dokumenta, na podlagi katerega bi šola lahko preverila točnost določenega podatka, šola lahko podatek preveri z vpogledom v uradno evidenco – centralni register prebivalstva; podatke posreduje tudi ministrstvo, pristojno za vzgojo in izobraževanje iz uradne evidence.

Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov:

Ni podatka.

Naziv zbirke osebnih podatkov:

5. Evidenca plač in drugih osebnih prejemkov ter drugih izplačil v zvezi z delom

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Delavci zavoda, delavci, ki delajo po pogodbah o delu, delavci, ki delajo po avtorskih pogodbah, delavci, ki delajo preko študentskega servisa.

Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

Ime in priimek delavca, matična številka, davčna številka, davčna izpostava, skupina davčne olajšave, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, zavarovalna doba, številka osebnega računa in banka; število ur dela (polni delovni čas, krajši delovni čas od polnega, delo po pogodbi o delu, delo po avtorski pogodbi, delo preko študentskega servisa), število opravljenih ur, število neopravljenih ur z nadomestilom plače v breme zavoda, število neopravljenih ur z nadomestilom plače v breme drugih in zavoda za zdravstveno zavarovanje, število neopravljenih ur brez nadomestila plače, število ur dela preko polnega delovnega časa; podatki o izplačanih plačah in drugih prejemkih delavca (solidarnostne pomoči, odpravnina, jubilejne nagrade, regres, drugo); podatki o izplačilih za delo po pogodbah o delu, avtorskih pogodbah in za delo preko študentskega servisa).

Namen obdelave:

Podatki se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo v zvezi z uveljavljanjem pravic delavcev iz dela in v zvezi s predpisanimi evidencami.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

Ravnatelj, pomočnik ravnatelja, računovodja in računalnikar, kadar to zahteva narava dela; zaupnik reprezentativnega sindikata v zavodu ob prisotnosti ali s pisnim dovoljenjem delavca; podatki se posredujejo ministrstvu, pristojnemu za vzgojo in izobraževanje za izvajanje z zakonom določenih nalog.

Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravno podlago iznosa:

Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Zbirka osebnih podatkov se hrani v zaklenjeni in primerno zavarovani omari v računovodstvu zavoda. Podatki se lahko vodijo ročno in računalniško. V primeru, da se podatki vodijo s pomočjo računalniških programov, morajo biti le-ti varovani z vhodno kodo. Prostor, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter strojna in aplikativna programska oprema, ki je namenjena za obdelavo osebnih podatkov, mora biti varovan z organizacijskimi, fizičnimi in logično-tehničnimi ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo dostop do podatkov. Dostop v prostor, kjer se hrani zbirka osebnih podatkov je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja ravnatelja zavoda. Ključ varovanega prostora se uporablja in hrani v skladu s hišnim redom. Prostor ne sme biti nenadzorovan in se mora zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki ga nadzorujejo. V prostoru, ki je namenjen poslovanju s strankami, morajo biti nosilci podatkov in računalniški prikazovalniki nameščeni tako, da stranke nimajo vpogleda vanje. V primeru, da se dokumenti, ki vsebujejo osebne podatke pošiljajo po pošti, mora biti pošta poslana priporočeno. Če se podatki posredujejo preko elektronske pošte, morajo biti varovani z avtorizacijsko kodo, ki nepooblaščenim onemogoča dostop do podatkov. Zunanji sodelavci lahko inštalirajo in vzdržujejo strojno in programsko opremo, ki je namenjena za obdelavo osebnih podatkov, le pod nadzorom pooblaščenega delavca. Popravljanje, spreminjanje in dopolnjevanje sistemske in aplikativne programske opreme je dovoljeno samo na podlagi odobritve ravnatelja. Sistemsko in aplikativno programsko opremo lahko popravljajo, spreminjajo in dopolnjujejo samo računalnikar zavoda ali zunanji izvajalci, ki imajo z zavodom sklenjeno pogodbo.
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas.

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov:

Ni podatka.

Naziv zbirke osebnih podatkov:

6. Zbirka podatkov o članih organov zavoda

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Člani sveta zavoda; člani sveta staršev.

Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov bivališča, telefonska številka, elektronski naslov.

Namen obdelave:

Podatki se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za namen delovanja organov zavoda – sveta zavoda in sveta staršev.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

Ravnatelj, pomočnik ravnatelja, tajnica zavoda, predsednik sveta zavoda, predsednik sveta staršev.

Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravno podlago iznosa:

Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Zbirka osebnih podatkov se hrani v zaklenjeni in primerno zavarovani omari v tajništvu zavoda. Podatki se lahko vodijo ročno in računalniško. V primeru, da se podatki vodijo s pomočjo računalniških programov, morajo biti le-ti varovani z vhodno kodo. Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter strojna in aplikativna programska oprema, ki je namenjena za obdelavo osebnih podatkov, mora biti varovan z organizacijskimi, fizičnimi in logično-tehničnimi ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo dostop do podatkov. Dostop v prostor, kjer se hrani zbirka osebnih podatkov je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja ravnatelja zavoda. Ključ varovanega prostora se uporablja in hrani v skladu s hišnim redom. Prostor ne sme biti nenadzorovan in se mora zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki ga nadzorujejo. V prostoru, ki je namenjen poslovanju s strankami, morajo biti nosilci podatkov in računalniški prikazovalniki nameščeni tako, da stranke nimajo vpogleda vanje. V primeru, da se dokumenti, ki vsebujejo osebne podatke pošiljajo po pošti, mora biti pošta poslana priporočeno. Če se podatki posredujejo preko elektronske pošte, morajo biti varovani z avtorizacijsko kodo, ki nepooblaščenim onemogoča dostop do podatkov. Popravljanje, spreminjanje in dopolnjevanje sistemske in aplikativne programske opreme je dovoljeno samo na podlagi odobritve ravnatelja. Sistemsko in aplikativno programsko opremo lahko popravljajo, spreminjajo in dopolnjujejo samo računalnikar zavoda ali zunanji izvajalci, ki imajo z zavodom sklenjeno pogodbo.
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas.

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

Ni podatka.

Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov:

Ni podatka.

Naziv zbirke osebnih podatkov:

7. Evidenca o poškodbah pri delu

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Delavci zavoda.

Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

Ime in priimek, matična številka, davčna številka, naslov bivališča, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba; podatki o poškodbi: delo, ki se je opravljalo ob poškodbi, narava poškodbe, podatki ali se je delavec že poškodoval in kolikokrat, poškodovani del telesa, podatki o smrtni poškodbi, podlaga zavarovanja; vzrok poškodbe pri delu: datum poškodbe, kraj poškodbe, število poškodovanih oseb, število smrtnih poškodb, podatki o tem ali se je podobna poškodba že zgodila, vzrok poškodbe, podatki o uporabi osebnih varstvenih ukrepov, podatki o delu delavca in ukrepih iz dela.

Namen obdelave:

Podatki se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo v zvezi z delovnim razmerjem, pravicami in obveznostmi delavca, ukrepi v zvezi z delom in iz dela in za potrebe uradnih evidenc.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

Ravnatelj, pomočnik ravnatelja, tajnica ravnatelja, računovodja in računalnikar, kadar to zahteva narava dela; zaupnik reprezentativnega sindikata v zavodu ob prisotnosti ali s pisnim dovoljenjem delavca; podatki se posredujejo ministrstvu, pristojnemu za vzgojo in izobraževanje, Inšpektoratu RS za delo, pristojnemu inšpektoratu za delo in pristojni zdravstveni organizaciji za izvajanje z zakonom določenih nalog.

Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravno podlago iznosa:

Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Zbirka osebnih podatkov se hrani v zaklenjeni in primerno zavarovani omari v tajništvu zavoda. Podatki se lahko vodijo ročno in računalniško. V primeru, da se podatki vodijo s pomočjo računalniških programov, morajo biti le-ti varovani z vhodno kodo. Prostor, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter strojna in aplikativna programska oprema, ki je namenjena za obdelavo osebnih podatkov, mora biti varovan z organizacijskimi, fizičnimi in logično-tehničnimi ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo dostop do podatkov. Dostop v prostor, kjer se hrani zbirka osebnih podatkov je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja ravnatelja zavoda. Ključ varovanega prostora se uporablja in hrani v skladu s hišnim redom. Prostor ne sme biti nenadzorovan in se mora zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki ga nadzorujejo. V prostoru, ki je namenjen poslovanju s strankami, morajo biti nosilci podatkov in računalniški prikazovalniki nameščeni tako, da stranke nimajo vpogleda vanje. V primeru, da se dokumenti, ki vsebujejo osebne podatke pošiljajo po pošti, mora biti pošta poslana priporočeno. Če se podatki posredujejo preko elektronske pošte, morajo biti varovani z avtorizacijsko kodo, ki nepooblaščenim onemogoča dostop do podatkov. Zunanji sodelavci lahko inštalirajo in vzdržujejo strojno in programsko opremo, ki je namenjena za obdelavo osebnih podatkov, le pod nadzorom pooblaščenega delavca. Popravljanje, spreminjanje in dopolnjevanje sistemske in aplikativne programske opreme je dovoljeno samo na podlagi odobritve ravnatelja. Sistemsko in aplikativno programsko opremo lahko popravljajo, spreminjajo in dopolnjujejo samo računalnikar zavoda ali zunanji izvajalci, ki imajo z zavodom sklenjeno pogodbo.
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas.

Izjava o zdravju in varnosti pri delu.

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov:

Ni podatka.

Naziv zbirke osebnih podatkov:

8. Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Učenci vključeni v Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas;

starši oziroma zakoniti zastopniki učencev.

Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

Podatki o učencih: ime in priimek, EMŠO, spol, datum, kraj in država rojstva, naslov bivališča, državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za delo z učencem; podatki o starših oziroma zakonitih zastopnikih: ime in priimek, naslov bivališča, telefonska številka na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli; podatki o družinski in socialni anamnezi, razvojni anamnezi, diagnostičnih postopkih, postopkih strokovne pomoči, strokovna mnenja drugih institucij (centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic).

Namen obdelave:

Podatki se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za potrebe nudenja strokovne pomoči učencu in za potrebe dela z učenci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v šolo na podlagi odločbe o usmeritvi.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

Šolska svetovalna delavka; strokovni delavci, če je to potrebno za njihovo nadaljnje delo z učencem in za dosego namena postopka nudenja pomoči oziroma svetovanja; ravnatelj in pomočnik ravnatelja, kadar je to potrebno za izvajanje njune funkcije oziroma opravljanje njunih nalog; strokovna skupina, ki pripravlja individualizirani program za otroke s posebnimi potrebami, če je to potrebno za dosego namena postopka oziroma nudenja strokovne pomoči oziroma če je to v skladu z izvajanjem individualiziranega programa; podatki se posredujejo ministrstvu, pristojnemu za vzgojo in izobraževanje za izvajanje z zakonom določenih nalog.

Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravno podlago iznosa:

Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Zbirka osebnih podatkov se hrani v zaklenjeni in primerno zavarovani omari v pisarni šolske svetovalne službe. Podatki se lahko vodijo ročno in računalniško. V primeru, da se podatki vodijo s pomočjo računalniških programov, morajo biti le-ti varovani z vhodno kodo. Dokumentacija v papirni obliki se hrani tako, da je razvrščena pregledno ter na način, da do nje nimajo dostopa nepooblaščene osebe. V zbirki se vodijo tudi osebne mape učencev s posebnimi potrebami. Vse omare v katerih se nahajajo osebni podatki so dolžni pooblaščeni delavci zaklepati. Ključe od zavarovanih omar imajo samo pooblaščeni delavci, ki jih določi ravnatelj. Dokumentacija se hrani v zaklenjenih omarah tako, da so dokumenti varni pred zunanjim uničenjem. Prostor, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter strojna in aplikativna programska oprema, ki je namenjena za obdelavo osebnih podatkov, mora biti varovan z organizacijskimi, fizičnimi in logično-tehničnimi ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo dostop do podatkov. Dostop v prostor, kjer se hrani zbirka osebnih podatkov je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja ravnatelja zavoda. Ključ varovanega prostora se uporablja in hrani v skladu s hišnim redom. Prostor ne sme biti nenadzorovan in se mora zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki ga nadzorujejo. Dokumentacija se ne sme odnašati iz šolskih prostorov. Za nadzor je odgovoren ravnatelj. Vsa evidenca ali dokumentacija v elektronski obliki se hrani s pomočjo informacijsko telekomunikacijske opreme, ki zagotavlja, da so podatki dosegljivi in primerni za kasnejšo uporabo, in shranjeni v obliki, v kateri so bili oblikovani, poslani ali prejeti, ali v kakšni drugi obliki, ki verodostojno predstavlja oblikovane, poslane ali prejete podatke. V kolikor se osebni podatki pošiljajo po pošti, mora biti le-ta poslana priporočeno. Če se podatki posredujejo preko elektronske pošte morajo biti varovani z avtorizacijskim geslom, ki nepooblaščenim onemogoča dostop do podatkov. Popravljanje, spreminjanje in dopolnjevanje sistemske in aplikativne programske opreme je dovoljeno samo na podlagi odobritve ravnatelja. Sistemsko in aplikativno programsko opremo lahko popravljajo, spreminjajo in dopolnjujejo samo računalnikar zavoda ali zunanji izvajalci, ki imajo z zavodom sklenjeno pogodbo.
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas.

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

Ni podatka.

Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov:

Ni podatka.

Naziv zbirke osebnih podatkov:

9. Zbirka osebnih podatkov v postopku ugotavljanja pripravljenosti otroka za vstop v osnovno šolo

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Otroci, predvideni za vpis v osnovno šolo

Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

Podatki o otrocih: ime in priimek, EMŠO, podatki o zdravstveni anamnezi, ki so potrebni za odločanje komisije za ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo.

Namen obdelave:

Podatki se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za potrebe ugotavljanja pripravljenosti otroka za vstop v osnovno šolo.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

Psiholog; podatki se posredujejo članom komisije, ki ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v osnovno šolo; podatki se posredujejo ministrstvu, pristojnemu za vzgojo in izobraževanje za izvajanje z zakonom določenih nalog.

Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravno podlago iznosa:

Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Zbirka osebnih podatkov se hrani v zaklenjeni in primerno zavarovani omari v pisarni psihologa. Podatki se lahko vodijo ročno in računalniško. V primeru, da se podatki vodijo s pomočjo računalniških programov, morajo biti le-ti varovani z vhodno kodo. Prostor, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter strojna in aplikativna programska oprema, ki je namenjena za obdelavo osebnih podatkov, mora biti varovan z organizacijskimi, fizičnimi in logično-tehničnimi ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo dostop do podatkov. Dostop v prostor, kjer se hrani zbirka osebnih podatkov je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja ravnatelja zavoda. Ključ varovanega prostora se uporablja in hrani v skladu s hišnim redom. Prostor ne sme biti nenadzorovan in se mora zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki ga nadzorujejo. Dokumentacija se ne sme odnašati iz šolskih prostorov. Za nadzor je odgovoren ravnatelj. Vsa evidenca ali dokumentacija v elektronski obliki se hrani s pomočjo informacijsko telekomunikacijske opreme, ki zagotavlja, da so podatki dosegljivi in primerni za kasnejšo uporabo, in shranjeni v obliki, v kateri so bili oblikovani, poslani ali prejeti, ali v kakšni drugi obliki, ki verodostojno predstavlja oblikovane, poslane ali prejete podatke. V kolikor se osebni podatki pošiljajo po pošti, mora biti le-ta poslana priporočeno. Če se podatki posredujejo preko elektronske pošte morajo biti varovani z avtorizacijskim geslom, ki nepooblaščenim onemogoča dostop do podatkov. Popravljanje, spreminjanje in dopolnjevanje sistemske in aplikativne programske opreme je dovoljeno samo na podlagi odobritve ravnatelja. Sistemsko in aplikativno programsko opremo lahko popravljajo, spreminjajo in dopolnjujejo samo računalnikar zavoda ali zunanji izvajalci, ki imajo z zavodom sklenjeno pogodbo.
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas.

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

V postopku ugotavljanja pripravljenosti otroka za vstop v osnovno šolo se iz uradnih evidenc zdravstvenih institucij in vrtcev lahko pridobivajo tisti osebni podatki o otroku, ki so potrebni za odločanje komisije za ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v osnovno šolo.

Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov:

Ni podatka.

Naziv zbirke osebnih podatkov:

10. Zbirka podatkov o vpisanih otrocih v šolsko dokumentacijo – podatki o učencih

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Učenci vključeni v Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas; starši oziroma zakoniti zastopniki učencev

Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

Podatki o učencih: ime in priimek, EMŠO, spol, datum, kraj in država rojstva, naslov bivališča, državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za delo z učencem; podatki o starših oziroma zakonitih zastopnikih: ime in priimek, naslov bivališča, telefonska številka na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli.

Namen obdelave:

Podatki se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za potrebe obveznega osnovnošolskega izobraževanja.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

Ravnatelj, pomočnik ravnatelja, šolska svetovalna služba, tajnici zavoda, razredniki v obsegu, kot ga določajo predpisani obrazci za potrebe šolske dokumentacije in učitelji športne vzgoje in razredniki razredne stopnje v obsegu, kot ga določa športno-vzgojni karton; podatki se posredujejo ministrstvu, pristojnemu za vzgojo in izobraževanje za izvajanje z zakonom določenih nalog.

Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravno podlago iznosa:

Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Zbirka osebnih podatkov se hrani v zaklenjeni in primerno zavarovani omari v pisarni tajništva zavoda. Podatki se lahko vodijo ročno in računalniško. V primeru, da se podatki vodijo s pomočjo računalniških programov, morajo biti le-ti varovani z vhodno kodo. Prostor, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter strojna in aplikativna programska oprema, ki je namenjena za obdelavo osebnih podatkov, mora biti varovan z organizacijskimi, fizičnimi in logično-tehničnimi ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo dostop do podatkov. Dostop v prostor, kjer se hrani zbirka osebnih podatkov je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja ravnatelja zavoda. Ključ varovanega prostora se uporablja in hrani v skladu s hišnim redom. Prostor ne sme biti nenadzorovan in se mora zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki ga nadzorujejo. Dokumentacija se ne sme odnašati iz šolskih prostorov. Za nadzor je odgovoren ravnatelj. Vsa evidenca ali dokumentacija v elektronski obliki se hrani s pomočjo informacijsko telekomunikacijske opreme, ki zagotavlja, da so podatki dosegljivi in primerni za kasnejšo uporabo, in shranjeni v obliki, v kateri so bili oblikovani, poslani ali prejeti, ali v kakšni drugi obliki, ki verodostojno predstavlja oblikovane, poslane ali prejete podatke. V kolikor se osebni podatki pošiljajo po pošti, mora biti le-ta poslana priporočeno. Če se podatki posredujejo preko elektronske pošte morajo biti varovani z avtorizacijskim geslom, ki nepooblaščenim onemogoča dostop do podatkov. Popravljanje, spreminjanje in dopolnjevanje sistemske in aplikativne programske opreme je dovoljeno samo na podlagi odobritve ravnatelja. Sistemsko in aplikativno programsko opremo lahko popravljajo, spreminjajo in dopolnjujejo samo računalnikar zavoda ali zunanji izvajalci, ki imajo z zavodom sklenjeno pogodbo.
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas.

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

Ni podatka.

Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov:

Ni podatka.

(Skupno 1.273 obiskov, današnjih obiskov 1)