I. Osnovni podatki o katalogu

1. Naziv zavoda: Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas

2. Odgovorna uradna oseba: Izidor Selak, prof. športne vzgoje

          tel.: 04 50 70 100

          elektronska pošta: info@os-ivantavcar.si

3. Datum prve objave kataloga: 14. 04. 2006

4. Datum zadnje spremembe kataloga: 1. 3. 2012

5. Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.os-ivantavcar.si

II. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi zavod razpolaga

1.Podatki o organizaciji zavoda

a) Kratek opis delovnega področja zavoda: predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje

b) Enote zavoda:

Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas

Trata 40, 4224 Gorenja vas

Telefon: 04 50 70 100, Telefax: 04 50 70 113

Podružnična šola Lučine

Lučine 11, 4224 Gorenja vas

Telefon: 04 51 82 319

Podružnična šola Sovodenj

Sovodenj 32, 4225 Sovodenj

Telefon: 04 51 95 009

Vrtec Zala Gorenja vas

Trata 40, 4224 Gorenja vas

Telefon: 04 50 70 112

Vrtec Zala Gorenja vas – enota Dobrava

Dolenja Dobrava 24, 4224 Gorenja vas

Telefon: 059 22 67 70

Vrtec Zala Gorenja vas – enota Lučine

Lučine 11, 4224 Gorenja vas

Telefon: 04 51 07 189

Vrtec Zala Gorenja vas – enota Sovodenj

Sovodenj 32, 4225 Sovodenj

Telefon: 04 51 08 310

c) Organigram zavoda (klikni za prikaz)

d) Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij: Izidor Selak, ravnatelj

2. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja zavoda:

a) Notranji predpisi

– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v Občini Gorenja vas – Poljane ( čistopis v pripravi)

– Poslovnik za delo Sveta zavoda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas (klikni za prikaz)

– Poslovnik o delu Sveta staršev OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas (klikni za prikaz)

– Vzgojni načrt OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas (klikni za prikaz).

          – Pravilnik o hišnem redu OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas (klikni za prikaz).

          – Pravila šolskega reda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas (klikni za prikaz).

– Pravila o šolski prehrani (klikni za prikaz).

– Zakon o šolski prehrani 

– Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopku za uveljavljanje dodelitev sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi 

– Pravilnik o delovanju šolskega sklada (klikni za prikaz).

– Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov (klikni za prikaz).

– Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti (klikni za prikaz). 

b) Zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja

c) Predlogi predpisov s področja vzgoje in izobraževanja

d) Predpisi Evropske unije

3. Strateški in programski dokumenti po vsebinskih sklopih

– Razvojni načrt (klikni za prikaz).

– Letni delovni načrt (klikni za prikaz).

– Realizacija letnega delovnega načrta (klikni za prikaz). 

– Prometno varnostni načrt (klikni za prikaz).

4. Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas:

– vpis v prvi razred

– odložitev šolanja

– oprostitev sodelovanja pri posameznem predmetu

– podelitve statusov učencem, ki se vzporedno izobražujejo in statusov športnika

– subvencioniranje prispevkov

– izrekanje vzgojnih ukrepov

– izbira in imenovanje ravnatelja

– vpis v vrtec

5.Seznam zbirk, s katerimi upravlja Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas

a) zbirka podatkov o otrocih, vpisanih v vrtec, in njihovih starših – ni prosto dostopna

b) zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših – ni prosto dostopna

c) zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah – ni prosto dostopna 

d) zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev – ni prosto dostopna 

e) zbirka podatkov o učencih in otrocih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje – ni prosto dostopna 

6.Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

a) Kadrovska evidenca – ni v celoti prosto dostopna

b) Evidenca plač in drugih osebnih prejemkov, ter drugih izplačil v zvezi z delom – ni v celoti prosto dostopna

c) evidenca plačil staršev – ni prosto dostopna 

7.Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

a) Na spletni strani http://www.os-ivantavcar.si

b) Fizični dostop na naslovu v času uradnih ur vsak delovnik od 7.00 do 8.00 in od 12.00 do 13.00

OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA GORENJA VAS

TRATA 40, 4224 GORENJA VAS

8.Stroški posredovanja informacij javnega značaja

Šola lahko prosilcu za informacije značaja zaračuna stroške posredovanja po naslednjem ceniku, če skupni stroški presegajo 10 EUR:

1. ena stran fotokopije formata A4 – 0,06 EUR,

2. ena stran fotokopije formata A3 – 0,13 EUR,

3. ena stran fotokopije večjega formata – 1,25 EUR,

4. ena stran barvne fotokopije formata A4 – 0,63 EUR,

5. ena stran barvne fotokopije formata A3 – 1,25 EUR,

6. elektronski zapis na eni zgoščenki CD – 2,09 EUR,

7. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R – 2,92 EUR,

8. elektronski zapis na eni disketi – 1,25 EUR,

9. posnetek na eni videokaseti – 4,17 EUR,

10. posnetek na eni avdio kaseti – 2,09 EUR,

11. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko – 0,13 EUR,

12. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko – 1,25 EUR,

13. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko – 0,08 EUR,

14. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko – 0,13 EUR,

15. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Če stroški presegajo 83,46 EUR, lahko šola od prosilca zahteva prehodni polog v višini predvidenih dejanskih stroškov.                       

 

 

(Skupno 1.099 obiskov, današnjih obiskov 1)